Hovedside - Presenter

Making Sense of Science

Presenter ønsker å gjøre forskningsresultater
mer relevante og tilgjengelige for samfunnet.

Forskning


Alkoholbruk: Hvor mye kan være viktigere enn hvor ofte

I denne studien blant 3278 arbeidstakere i Norge ble det avdekket at drikkeintensitet viste sterkere sammenheng med redusert aktivitetsutførelse enn drikkefrekvens. Hvor mye man drikker ved hver anledning kan være viktigere enn hvor ofte man drikker.

Les mer >>


Arbeidsgiver tar initiativ til flest situasjoner med alkoholbruk

Arbeidsplassen anses å være en viktig arena for å redusere risikofylt alkoholbruk hos ansatte. Denne studien viste at arbeidsgivere arrangerer flest situasjoner med arbeidsrelatert alkoholbruk, og at graden av eksponering øker dersom virksomheten har mange eksterne forbindelser og samarbeidspartnere.

Les mer >>


Hvordan kan vi identifisere elever i risikosonen for frafall?

En litteraturgjennomgang av 36 studier av årsaker til frafall viser at lave skoleprestasjoner er den sterkeste indikatoren på at elever vil slutte på skolen. Elever som gradvis har gjort det dårligere på skolen, og spesielt i matematikk, har størst sannsynlighet for å slutte underveis i utdanningsløpet.

Les mer >>

SE MER >>

Presenter-prosjekter


“Hva nå?” Nytt tiltaksprogram for langtidssykmeldte

Målet med dette kompetanseprosjektet er å utvikle et nytt kunnskapsbasert tilbud til personer på «AAP-beholde arbeid» . Tilbudet vil utvikles gjennom tjenesteinnovasjon, hvor forskningsbasert kunnskap vil kombineres med klinisk erfaring og ekspertise

Les mer >>


Ordbok om sykefravær og deltakelse (Sickness absence dictionary)

Dialog er avgjørende i sykefraværsoppfølging, og forutsetter at aktørene forstår hverandre. I dette kompetanseprosjektet er målet å lage en ordliste som samler begreper og definisjoner fra sykefraværslitteraturen.

Les mer >>


Unges deltakelse og frafall fra arbeidslivet

Andelen unge som mottar uføreytelser har økt drastisk de siste 20 årene. Mer enn 10.000 unge i aldersgruppen 18-29 er uføremottakere; mye tyder på at denne andelen vil øke de neste årene. Hva er årsaken til denne økningen? Og hva kan vi gjøre for å forebygge utviklingen?

Les mer >>


Unges deltakelse og frafall i skolen

Hver tredje elev som starter på videregående opplæring har ikke fullført innen fem år. I dette kompetanseprosjektet søker vi å finne ulike forklaringsmodeller for å forstå frafall fra videregående skole bedre.

Les mer >>


Kan teorier fra arbeidslivet forklare frafall i skolen?

Hver tredje elev som starter på videregående opplæring har ikke fullført innen fem år. I dette kompetanseprosjektet vil vi bruke stressteorier hentet fra arbeidslivet for å belyse frafallsproblematikken i skolen.

Les mer >>


Raskere tilbake – tiltaksprogrammer for sykemeldte

I dette kompetanseprosjektet søker vi å avdekke hva Raskere tilbake-tilbudene består av, tilbudenes effekt og nytteverdi, samt hvilke faktorer som påvirker hvor raskt sykmeldte som deltar i et Raskere tilbake-tilbud kommer tilbake i arbeid.

Les mer >>


Koordinering av tilbakeføringsprosesser

Koordinering mellom arbeidsplassen, helsetjenesten og Nav er en viktig prediktor for hvor raskt sykmeldte kommer tilbake til jobb. I dette prosjektet undersøker vi ulike modeller for koordinering, og om det å ha en koordinator har sammenheng med tilbakeføringshastighet.

Les mer >>


Tilbakeføring til arbeid etter hjerneskade

Omtrent 8000 norkse arbeidstakere rammes av ervervet hjerneskade hvert år. I dette kompetanseprosjektet søker vi å avdekke forhold som kan bidra til at personer med slike skader kan delta i arbeidslivet, i et omfang som oppleves riktig for den enkelte.

Les mer >>


Alkohol, sykefravær og sykenærvær

Ny norsk forskning viser at omlag 15 prosent av arbeidstakere drikker mer enn det verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler. I dette prosjektet skaffer vi oversikt over hva forskning har vist om alkoholkonsumets påvirkning på sykefravær og sykenærvær.

Les mer >>

SE MER >>

Presenter-Akademiet

Sorter etter:

Dato

Dato

Publisert

Ingen arrangement

Blogg

Kognitiv funksjon kan bedres ved trening!

Av : June Ullevoldsæter Lystad | Publisert: 16. jan 2018

Et meningsfylt innhold i hverdagen er like viktig for personer med en psykoselidelse som for andre. Deltakelse i arbeidslivet er en sentral verdi i samfunnet og er med på å fremme opplevelse av mestring og felleskap. Kognitive vansker kan være en barriere for arbeidsdeltagelse.

Les mer >>

Digitale fortellinger som forskningsformidling?

Av : Grete Jamissen | Publisert: 30. nov 2017

De siste årene har det vært et økende fokus på digitaliserte medier og en fornyet interesse for den narrative, eller fortellende, tilnærmingen til kunnskap. Kan korte forskerfortellinger være et ledd i forskningsformidling og kunnskapstranslasjon?

Les mer >>

Jobbmestrende oppfølging ved schizofreni

Av : Helen Bull | Publisert: 24. okt 2017

Å delta i arbeidslivet er identitetsskapende, det innebærer sosial inkludering, bedre økonomi og økt livskvalitet. Derfor er arbeid også viktig for personer med schizofreni.

Les mer >>

Arbeid + Helse = Suksess

Av : Silje Reme | Publisert: 01. sep 2017

Det har ikke vært vanlig å integrere arbeidsrehabilitering og helsetilbud. Bør arbeid vurderes som en del av behandlingen, og ikke kun som et endepunkt etter endt behandling?

Les mer >>

Samvalg: Hvordan få til informerte helsevalg?

Av : Jürgen Kasper | Publisert: 15. jun 2017

Se for deg at du har blitt syk, men at det heldigvis finnes behandling. Det finnes faktisk flere ulike behandlinger, med hver sine fordeler og ulemper. Hvordan oversette kunnskap fra medisinsk forskning om behandlingene, for at du skal kunne ta beslutninger om hva som er best for deg?

Les mer >>

Kan økt foreldrekompetanse bidra til å forebygge frafall fra videregående skole?

Av : Linda Horne Mæland | Publisert: 02. mai 2017

Foreldres omsorgsevne kan ha stor betydning for barns videre utvikling og tilpasning. En del ungdom som slutter på skolen rapporterer om vanskelige oppvekst- og familieforhold, som har bidratt til psykiske vansker og manglende evne til å mestre på skolen. Kan foreldreveiledning være et ledd i forebygging av frafall fra videregående skole?

Les mer >>

Kan helsevaner endres gjennom motiverende samtale?

Av : Silje Lill Rimstad | Publisert: 21. mar 2017

Mange av oss vil i løpet av livet oppleve utfordringer knyttet til helse og levevaner. Måten vi lever livet og de vanene vi tilegner oss kan noen ganger skape utfordringer for egen helse og velvære. Men hvordan kan vi på best mulig måte hjelpe mennesker til å endre usunne helsevaner?

Les mer >>

Vanlige misoppfatninger om statistikk

Av : Silje Bringsrud Fekjær | Publisert: 20. jan 2017

Statistikk er noe de fleste av oss må forholde oss til i hverdagen og yrkeslivet. Lærer du deg å unngå disse vanlige misforståelsene om statistikk skjønner du litt mer av samfunnet rundt deg.

Les mer >>

Å vite eller ikke vite?

Av : Lisebet Skeie Skarpaas | Publisert: 29. des 2016

Ledere som følger opp ansatte med psykiske problemer kan oppleve dilemmaer ved hvor mye man må eller ønsker å vite om situasjonen. Hvordan kan ledere best møte unge med psykiske helseproblemer for å inkludere dem på arbeidsplassen?

Les mer >>

Bruk kunnskapen!

Av : Lisebet Skeie Skarpaas | Publisert: 28. nov 2016

Samfunnet blir stadig mer opptatt av at kunnskap fra forskning må tas i bruk. Nav konferansen 2016 bar tittelen «Bruk kunnskapen!», og belyste utfordringer og mulige løsninger for å bygge nye og bedre broer mellom forskning og praksis.

Les mer >>

Næringslivspartnere