Kortinfo:
Periode: 2015-2019
Prosjekttype:

Kompetanseprosjekt

Partnere:

Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet, Universitetet i Stavanger

Personer:

Randi W. Aas, Lisebet Skeie Skarpaas, Lise Haveraaen, Gina Vreim Sundsbø, Rita Johansen, Vaiva Lieblein, Ruth Kjærsti Raanaas, Mona Asbjørnslett

Produkter & tjenester: Kunnskapsportal. Kvalifiseringsprogram.

I dette kompetanseprosjektet søker vi å finne ulike forklaringsmodeller for å bedre forstå unges frafall fra og deltakelse i arbeidslivet. Basert på denne kunnskapen ønsker vi å lage et helhetlig kunnskapsbasert nasjonalt program som skal medvirke til reelle endringer for de unge som er utsatt. Hensikten med prosjektet er å bidra til kunnskap som kan kvalifisere NAV, helsepersonell, HR-personell, arbeidsgivere og ungdom selv til å forebygge frafall fra arbeidslivet mer effektivt.

Andelen unge som mottar uføreytelser har økt drastisk de siste 20 årene. Mer enn 10.000 unge i aldersgruppen 18-29 er uføremottakere; mye tyder på at denne andelen vil øke de neste årene. Den mest umiddelbare konsekvensen av en slik trend er risikoen for å ikke komme seg inn i arbeidslivet, og at helsetilstanden til de det gjelder vil bli ytterligere svekket.

I tillegg til ugunstige helse- og sosioøkonomiske konsekvenser for individet det gjelder, vil økningen i antall unge uføremottakere være en betydelig utfordring for samfunnet. Økningen i mennesker som faller fra arbeidslivet i ung alder vil medføre en betydelig vekst i framtidige tapte årsverk, og gi økt belastning på helse- og velferdssystemet. Samtidig er det påvist en nær sammenheng mellom uføretrygd, og økt risiko for sosial ulikhet i helse og levekår, samt sosial ekskludering. Vi ønsker derfor å få en mer systematisk og helhetlig forståelse rundt forhold som kan forklare frafallet, og faktorer som kan bidra til økt arbeidsdeltakelse blant unge med ulike helseproblemer.

Delprosjekter

Hypotese-prosjektet

Prosjektbeskrivelse: Det er reist flere hypoteser om årsakene til utviklingen i uføreytelser blant unge. Målet med dette delprosjektet er å identifisere og systematisere hypoteser knyttet til årsaker til at unge faller fra. Data blir hentet gjennom intervjuer av en rekke ulike aktører, inkludert unge selv, NAV-ansatte, ulike typer helsepersonell, forskere, arbeidsgivere og HR-personell.

Tiltaks-prosjektet

Prosjektbeskrivelse: Målet med dette delprosjektet er å identifisere tiltak som er rettet mot forebygging og rehabilitering av unge som har – eller står i fare for – å falle fra arbeidslivet. Vi vil her undersøke hvilken kunnskap og ideologi tiltakene bygger på, er rettet mot å endre, og hvilke komponenter, varighet og intensitet som beskriver tiltakene.

Observasjons-prosjektet

Prosjektbeskrivelse: Selv om det er reist mange hypoteser rundt årsakene til frafall og uføretrygd, har disse i liten grad blitt undersøkt empirisk. I dette delprosjektet vil kunnskap fra hypotese-prosjektet bli brukt som basis for å undersøke årsaker til deltakelsesproblemet empirisk. Data vil bli samlet inn gjennom spørreskjema som vil knyttes til registerdata.