Arkiv for Prosjekter - Presenter

Presenter-prosjekter


“Hva nå?” Nytt tiltaksprogram for langtidssykmeldte

Målet med dette kompetanseprosjektet er å utvikle et nytt kunnskapsbasert tilbud til personer på «AAP-beholde arbeid» . Tilbudet vil utvikles gjennom tjenesteinnovasjon, hvor forskningsbasert kunnskap vil kombineres med klinisk erfaring og ekspertise

Les mer >>


Ordbok om sykefravær og deltakelse (Sickness absence dictionary)

Dialog er avgjørende i sykefraværsoppfølging, og forutsetter at aktørene forstår hverandre. I dette kompetanseprosjektet er målet å lage en ordliste som samler begreper og definisjoner fra sykefraværslitteraturen.

Les mer >>


Unges deltakelse og frafall fra arbeidslivet

Andelen unge som mottar uføreytelser har økt drastisk de siste 20 årene. Mer enn 10.000 unge i aldersgruppen 18-29 er uføremottakere; mye tyder på at denne andelen vil øke de neste årene. Hva er årsaken til denne økningen? Og hva kan vi gjøre for å forebygge utviklingen?

Les mer >>


Unges deltakelse og frafall i skolen

Hver tredje elev som starter på videregående opplæring har ikke fullført innen fem år. I dette kompetanseprosjektet søker vi å finne ulike forklaringsmodeller for å forstå frafall fra videregående skole bedre.

Les mer >>


Kan teorier fra arbeidslivet forklare frafall i skolen?

Hver tredje elev som starter på videregående opplæring har ikke fullført innen fem år. I dette kompetanseprosjektet vil vi bruke stressteorier hentet fra arbeidslivet for å belyse frafallsproblematikken i skolen.

Les mer >>


Raskere tilbake – tiltaksprogrammer for sykemeldte

I dette kompetanseprosjektet søker vi å avdekke hva Raskere tilbake-tilbudene består av, tilbudenes effekt og nytteverdi, samt hvilke faktorer som påvirker hvor raskt sykmeldte som deltar i et Raskere tilbake-tilbud kommer tilbake i arbeid.

Les mer >>


Koordinering av tilbakeføringsprosesser

Koordinering mellom arbeidsplassen, helsetjenesten og Nav er en viktig prediktor for hvor raskt sykmeldte kommer tilbake til jobb. I dette prosjektet undersøker vi ulike modeller for koordinering, og om det å ha en koordinator har sammenheng med tilbakeføringshastighet.

Les mer >>


Tilbakeføring til arbeid etter hjerneskade

Omtrent 8000 norkse arbeidstakere rammes av ervervet hjerneskade hvert år. I dette kompetanseprosjektet søker vi å avdekke forhold som kan bidra til at personer med slike skader kan delta i arbeidslivet, i et omfang som oppleves riktig for den enkelte.

Les mer >>


Alkohol, sykefravær og sykenærvær

Ny norsk forskning viser at omlag 15 prosent av arbeidstakere drikker mer enn det verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler. I dette prosjektet skaffer vi oversikt over hva forskning har vist om alkoholkonsumets påvirkning på sykefravær og sykenærvær.

Les mer >>