Om innlegget

Skrevet av:
Publisert: 28. november 2016
Oppdatert: 19. desember 2016
Kategori: Blogg

Å vite eller ikke vite? Kompetansekravet i tilbudet til sykmeldte

Samfunnet blir stadig mer opptatt av at kunnskap fra forskning må tas i bruk. Ett av høydepunktene denne høsten var NAV konferansen 2016 som bar tittelen «Bruk kunnskapen!».

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng åpnet konferansen med å si at vi må slutte å gjøre det som ikke virker. Hun mente også at det hjelper lite å utvikle kunnskap hvis den ikke kan overføres til vanlig drift. Det er først når kunnskapen virker i hverdagen til NAV-ansatte, at den kan blir til nytte.

Dr. David Halpern, er nasjonal rådgiver i Storbritannia i «What Works Centres», han snakket om «The rise of experimental government» og inspirerte til å gjøre robuste effektstudier ved bruk av designet RCT. Dette bør bli en del av «everyday work» i organisasjoner, sa han. Som eksempel viste Dr. Halpern at de i Storbritannia har oversikter om hva som virker for at elevene skal nå læringsmålene i skolen. Oversiktene er laget slik at kunnskapen blir lett tilgjengelig og anvendelig for lærere.

Flere innlegg fokuserte på hvordan kunnskap kan forbedre offentlig tjenestetilbud. Professor Kjetil Bjorvatn fra NHHs Choice Lab snakket om hva vi kan lære av adferdsøkonomi. Han kunne gi eksempler blant annet fra skattemyndighetene, hvor små grep i kommunikasjonen til skattebetalerne har vist stor effekt på skatteinntektene. Det er viktig at slike endringer skjer systematisk og dokumenteres slik at organisasjonen kan lære hva som virker.

Dekan Gro Jamtvedt fra Høgskolen i Oslo og Akershus snakket om hvordan vi kan gjøre forskning mer nyttig for praksis og politikkutforming. Hun sa at det må være samarbeid mellom forskere og policymakere, og anbefalte: «Bygg på kunnskapsmuren som allerede finnes!». Med bakgrunn fra Kunnskapssenteret for helsetjenesten var hun blant annet opptatt av at vi må lage og bruke kunnskapsoppsummeringer aktivt.

Førsteamanuensis Randi Wågø Aas som jobber ved UiS og HiOA, og er grunnlegger av Presenter – Making Sense of Science, spurte i sitt innlegg: «Hvordan bør broen mellom forskning og offentlig tjenestetilbud bygges?». Hun sa at forskning kan inspirere praksis, informere praksis, opplyse praksis, utfordre praksis og av og til også styre praksis. «Vi bruker mer energi på å produsere ny forskning, enn på å sørge for at eksisterende forskning når ut», sa Aas. Hun var opptatt av hva som skjer når forskning møter praksis, og roste NAV sin kunnskapsdirektør for NAVs ambisjon om å «bygge seg et omland av forskning». Hun skisserte historien om kunnskapsdeling helt tilbake til 1920-tallet og frem til i dag, og snakket om de ulike kunnskapsbroene vi har forsøkt bygd; push, pull, exchange og integrate. I 1920 var en opptatt av at forskning skulle tjene folket, og fortsatte: «Når NAV skal bli mer kunnskapsbaserte, må vi ikke bli historieløse. Vi må bygge på alt som er gjort for å få en mest mulig solid bro mellom forskning og NAV».

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen innledet andre del av konferansen og sa at «I Norge underbruker vi forskning i offentlig sektor». Dette la grunnlaget for flere innlegg om kunnskapsdeling og læring i organisasjoner.

Professor Magnus Gulbrandsen, fra OSIRIS, UiO snakket om forutsetninger for å ta forskning i bruk. Han mente at et sentralt hinder for å bruke kunnskapen som finnes er at vi ikke forstår godt nok selve prosessen bak at forskning tas i bruk, altså om hvordan vi kan implementere forskningsbasert kunnskap. Gulbrandsen stilte også det viktige spørsmålet: «bør allforskning tas i bruk?»

Forskningsdirektør Bjørn Taale Sandberg i Telenor fortalte eksempler på hvordan de jobber i Telenor Research med kunnskapsoverføring. Nær kontakt mellom forskning og produktutvikling er viktig. Når forskere er knyttet til praksis sikrer deres organisasjon prosessen fra forskning til implementering.

Avslutningsinnlegget ble holdt av kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV. Han sa at NAV trenger hjelp til å bygge en lærende organisasjon. For å få dette til må NAV finne riktige samarbeidspartnere og lære av andre.

På ulike vis belyste konferansens innlegg utfordringer og mulige løsninger for å bygge nye og bedre broer mellom forskning og praksis. Jeg vil trekke frem fire viktige poeng fra dagen som kan fremme bruk av kunnskap:

  1. Bygg på kunnskapsmuren: Å undersøke hvilken kunnskap vi allerede har før vi starter med å produsere ny kunnskap
  2. Spre kunnskapen: Å sørge for at eksisterende kunnskap når ut gjennom effektiv, treffsikker formidling
  3. Bygg broer: Å sikre et tettere samarbeid mellom forskning, praksis og politikk gjennom hele prosessen med å utvikle og prøve ut tiltak
  4. Bruk broene: Implementeringen av kunnskap i NAV bør også dokumenteres
1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *