Kort om studien:
Publisert år: 2015
Land: Norge
Design: Kohortstudie
Gruppe: Sykemeldte som deltok i Raskere tilbake-tilbud
Alder: 18-65
Kjønn: Menn og kvinner

Studiens hovedbudskap:

Sykemeldte som opplevde høy leder- og medarbeiderstøtte hadde en tredoblet sjanse for å være i jobb 3 måneder etter behandlings-slutt.

Sykemeldte i jobber med lave krav og stor grad av kontroll hadde fire ganger så stor sjanse for å være tilbake i jobb tre måneder etter behandlings-slutt.

En kohortestudie av 251 sykmeldte som deltok i et raskere- tilbake tilbud viste at det psykososiale arbeidsmiljøet har stor innvirkning på tilbakeføring. Sjansen for å være tilbake i jobb tre måneder etter tilbudet var firedoblet for sykemeldte som opplevde en kombinasjon av lave arbeidskrav og god kontroll over beslutninger i arbeidssituasjonen. God støtte fra kolleger og ledere tredoblet sannsynligheten for å være tilbake i jobb.

De siste årene har det vært stadig fokus på hvordan stress kan påvirke vår helse. Høye arbeidskrav kombinert med liten kontroll over besultinger i arbeidsstiuasjonen, kan gi helsemessige utfordringer for den ansatte. Manglende støtte fra kolleger og leder synes å være en ekstra utfordring. Flere studier har funnet en sammenheng mellom sosiale og psykologiske forhold på arbeidsplassen og langvarig sykefravær.

Synopsis

I denne studien ble det undersøkt i hvilken grad og på hvilken måte det psykososiale arbeidsmiljøet kan påvirke tilbakeføring til arbeidet etter sykefravær.

Studien var gjennomført som en kohortstudie av 251 sykemeldte arbeidstakere som deltok i 40 ulike Raskere tilbake-tilbud i Norge. Krav-kontroll-modellen som er utviklet av Karasek, ble brukt som grunnlag, og arbeidsmiljøfaktorene ble målt gjennom en norsk versjon av Job Content Questionnaire (JCQ). Dataene om arbeidsmiljø ble så satt sammen med registerdata på sykefravær fra NAV. Tilbakeføringsgraden ble målt 3 måneder etter at den sykmeldte var ferdig i Raskere tilbake-tilbudet.

Det Karasek kaller psykologiske krav handler om både hvilke forventninger som stilles til deg i jobben, hvor mange krav man har og hvor mye tidspress o.l. det er knyttet til disse forventningene. Kontroll handler om hvor stor grad av kontroll du har over beslutningene som tas i din arbeidssituasjon. Sosial støtte handler om leder- og medarbeiderstøtte.

Sykemeldte som opplevde lave psykologiske krav, høy grad av kontroll, og høy leder- og medarbeiderstøtte hadde tre ganger så stor sjanse for å være tilbake i arbeid 3 måneder etter behandlings-slutt. Personer i jobber med lave krav og stor grad av kontroll hadde fire ganger så stor sjanse for å være tilbake tre måneder etter behandlings-slutt.

Kommentar

Spørsmålet denne studien stiller er i hvilken grad forhold på arbeidsplassen, som krav, kontroll og støtte påvirker tilbakeføring til arbeidet. Resultatene taler for seg selv. Tilbud til sykmeldte som har arbeid som mål kan med fordel inkludere problemstillinger rundt arbeidsmiljøet i sine behandlingsopplegg. For eksempel kan en kartlegge disse forholdene når den sykmeldte starter i tilbudet. Derved kan en identifisere de som har et stort gap mellom krav og kontroll, men også opplever liten støtte i arbeidet. Dette vil da også kunne være et viktig punkt som tas opp og diskuteres ved arbeidsplassbesøk. Samtaler med lederen kan handle om å redusere psykologiske krav, øke beslutnings-kontrollen, og sikre god støtte fra leder og kolleger hvis denne oppleves å være svak.

Det er alltid en utfordring i slike studier at en ikke kan kontrollere for alle forhold som også kan påvirke tilbakeføring. I denne studien er det kontrollert for en rekke faktorer. Resultatene som avdekkes er imidlertid svært sterke, og sammen med andre studier som viser det samme er det nok til å kunne anbefale at tilbud til sykmeldte bør ha stor oppmerksomhet rundt forhold utenfor den sykmeldte selv; i kravene, kontrollen en har og i støtten en har fra de rundt seg på arbeidsplassen.Dette er en omtale av:

Haveraaen LA, Skarpaas LS, Berg, JE, Aas RW. (2015) Do psychological job demands, decision control and social support predictreturn to work three months after a return-to-work (RTW) programme? The rapid-RTW cohort study. Work, 2015. 53(1): p. 61-71.


Trykk her for å lese hele artikkelen.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *