Kortinfo:
Periode: 2015 - 2019
Prosjekttype:

Kompetanseprosjekt

Partnere:

Norges Forskningsråd, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet, Universitetet i Stavanger

Personer:

Lise Haveraaen, Randi W. Aas, Helge Holgersen, Lisebet Skeie Skarpaas, Cecilia Karlstad Innerby, Gina Vreim Sundsbø, Linda Horne Mæland, Rita Johansen, Vaiva Lieblein, Ruth Kjærsti Raanaas, Mona Asbjørnslett

Produkter & tjenester: Kunnskapsportal. Kvalifiseringsprogram.

I dette kompetanseprosjektet søker vi å finne ulike forklaringsmodeller for å forstå frafall fra videregående skole bedre. Vi vil også undersøke hvilke faktorer som kan bidra til å redusere frafallet og øke deltakelse. Basert på denne kunnskapen ønsker vi å lage et helhetlig kunnskapsbasert nasjonalt program som skal medvirke til reelle endringer for de unge som er utsatt. Hensikten med prosjektet er å bidra til kunnskap som kan kvalifisere ungdom selv, skolepersonell, skolehelsetjenesten og foreldre til å forebygge frafall fra skolen mer effektivt.

Frafall fra skole og arbeidsliv er et tema det stadig rettes oppmerksomhet på. I en rapport fra 2014 ble det funnet at mellom 140.000 og 160.000 under 30 år i dag verken er i arbeid, utdanning eller opplæringsprogrammer. Dette tilsvarer omtrent 18 prosent av alle unge mellom 18 og 30 år. En OECD -rapport har vist at kun 57 prosent av elever i videregående skole fullfører videregående opplæring på normert tid, og at 1 av 3 ikke har fullført innen 5 år. Dette frafallet har store samfunnsmessige og individuelle implikasjoner.

Hva det er som fører til fraværet har lenge vært omdiskutert. Tradisjonelt har teorier på frafall fokusert på forhold hos eleven selv (som helse, atferd og akademiske resultater), eller forhold i miljøet (som familie og venner, skolen og lokalsamfunnet). Nyere studier har også vist at sosiale og organisatoriske forhold kan påvirke elevers skoledeltakelse. Men det er fortsatt store hull i vår kunnskap om temaet. Vi ønsker derfor å få en mer systematisk og helhetlig forståelse rundt forhold som kan forklare frafallet, og faktorer som kan bidra til økt skoledeltakelsen.

Delprosjekter:

Relasjonene som satte dype spor

Prosjektbeskrivelse: Årsaker til at ungdom ikke fullfører videregående skole, er mange og sammensatte. Tidligere forskning viser at skoleavbrudd ofte skyldes en negativ utvikling som startet tidlig i livet. Den unges oppvekst og hjemmeforhold, faglige ferdigheter og engasjement, synes å være av betydning. Målet med denne studien har vært å undersøke hvilke hendelser som har hatt betydning tidligere i livet, og konsekvenser disse har hatt for skolegangen.

#nattpånett

Prosjektbeskrivelse: Utbredelse og bruk av internett og sosiale medier er svært høyt i Norge sammenlignet med andre vestlige land. Studier har vist at det er en sammenheng mellom mye skjerm-tid og kortere søvnlengde, lang innsovning og generelt økt søvnmangel. Andre studier har vist at det er en sammenheng mellom forsinket søvnfase og svake skoleprestasjoner og økt fravær. I dette delprosjektet vil ungdoms søvnvaner og internettbruk etter leggetid bli undersøkt. Kan det være en sammenheng mellom dette og skolefrafall?

Kan teorier fra arbeidslivet forklare frafall i skolen?

Prosjektbeskrivelse: Mange elever opplever et betydelig prestasjonspress både i og utenfor skolen. Blant voksne arbeidstakere har sammenhengen mellom hvilke krav som stilles til personen, hvor stor kontroll personen har over egne beslutninger, samt hvor god den sosiale støtten er fra arbeidsgiver og kollegaer er, vist seg å være avgjørende for personens helse og deltagelse i arbeidslivet. Kan de samme forholdene bidra til å forklare frafall i skolen? Les mer om prosjektet her