Kortinfo:
Periode: 2013-2018
Prosjekttype:

Kompetanseprosjekt

Partnere:

Høgskolen i Oslo og Akershus. Universitet i Stavanger. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 50 Raskere tilbake tilbud. IRIS. Arbeidsdepartementet.

Personer:

Lise Haveraaen, Eirin Hopland, Randi Thorsen Tou, Randi Wågø Aas, Thea L. Christiansen, Anniken Berg, Lisebet Skeie Skarpaas, John Erik Berg, Milada C. Småstuen

Produkter & tjenester: Kvalifiseringsprogram. Kunnskapsportal. Forskningsevent.

I dette kompetanseprosjektet søker vi å avdekke hva Raskere tilbake-tilbudene består av, tilbudenes effekt og nytteverdi, samt hvilke forhold som påvirker hvor raskt sykmeldte som deltar i slike tilbud kommer tilbake i arbeid. Basert på dette og annen forskning om tilbakeføringsprogrammer vil vi i Presenter-akademiet utvikle kvalifiseringsprogrammer for ulike målgrupper. Vi ønsker også å utvikle en kunnskapsportal slik at forskningen som finnes blir mer tilgjengelig for de som driver slike tilbud. 

Raskere tilbake ordningen ble etablert 2007 og er den største satsingen noensinne på arbeidsrettet rehabilitering av sykmeldte i Norge. Det har vært brukt ca. 700 millioner NOK per år til ordningen. Til enhver tid er det cirka 200-250 tilbud som finansieres gjennom ordningen, via NAV eller helseforetakene. Det synes nå viktig  å oversette og implementere forskningen slik at de som driver tilbudene har en bedre oversikt over hvordan tilbudene kan og bør være innrettet for å kunne bidra til et hensiktsmessig tilbakeføringstidspunkt for den sykmeldte.

 

Delprosjekter i Raskere tilbake-prosjektet

I Tjenestestudien

Tjenestestudien er en intervjubasert spørreundersøkelse overfor faglig og/eller administrativt ansvarlig for 120 Raskere tilbake-tilbud. Formålet var å beskrive Raskere tilbake- tilbudene, det vil si hva som er det typiske Raskere tilbake-tilbudet, den typiske Raskere tilbake-mottakeren og det typiske Raskere tilbake-opplegget rundt hver mottaker. Studien viste at tilbudenes innhold og fokus var svært mangfoldige og varierte, uten at det syntes å være en entydig faglig forklaring på denne variasjonen. Vi så også at mange tilbud ikke har tilbuds-komponenter som gir de innsikt i den sykmeldtes arbeidssituasjon. Våre analyser av data fra Raskere tilbake viser at nettopp forhold på arbeidsplassen har stor betydning for hvor fort den enkelte kommer tilbake i jobb.

II Aktørstudien

Aktørstudien er en Delphi-studie der ulike aktører med ulike roller i forhold til Raskere tilbake-ordningen har deltatt. Formålet med studien var å identifisere de viktigste problemstillingene og endringsbehovene i dagens behandlings- og rehabiliteringstilbud til sykmeldte i Norge. Datainnsamlingen ble organisert med to runder. Runde I besto av en kvalitativ ekspertkonferanse, etterfulgt av runde II designet som en kvantitativ spørreundersøkelse. Runde II bygde direkte på resultatene fra runde I. Ekspertkonferansen ble arrangert 12.04.2012 med 32 deltagere. Spørreundersøkelsen ble gjennomført høsten 2012 og over 600 eksperter på sykefravær og inkludering deltok. Resultatene viste at ekspertene opplevde at hovedproblemet innen området var mangel på kompetanse og kunnskap, der forskningsbasert kunnskap ble spesielt nevnt.

III Individstudien

Individstudien er en multisenter kohortestudie, der ca. 50 ulike Raskere tilbake-tilbud deltok. Til sammen har cirka 900 Raskere tilbake-mottakere og deres behandlere/koordinator gitt informasjon om det Raskere tilbake-tilbudet den enkelte har fått. Informasjon om den enkeltes sykefraværssituasjon ble samlet gjennom registerdata fra FD-trygd, og koblet til spørreskjemadataene. Formålet var å avdekke hvilke forhold, både i selve tilbudet, men også hos individet og på arbeidsplassen, kan forklare en raskere tilbakeføring til arbeidslivet.

IV Innovasjonskartleggingen

Innovasjonskartleggingen ble gjennomført i januar 2013. Den omhandlet en kartlegging overfor alle som koordinerer Raskere tilbake-ordningen i Nav og helseforetak. De ble bedt om å gi konkrete eksempler på tjenesteinnovasjon som har skjedd overfor gruppen sykmeldte, inkludert beskrivelser og begrunnelser.

Trykk her for å få en oversikt over publikasjoner fra Raskere tilbake-prosjektet