Kortinfo:
Prosjekttype:

Kompetanseprosjekt

Partnere:

Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Stavanger, Norsk Fysioterapeut Forbund- Fysioterapeuten

Personer:

Randi Wågø Aas, John Henry Strupstad, Vigdis Holmberg, Lisebet Skeie Skarpaas, Lise Haveraaen

Produkter & tjenester: Ordbok, - digital portal / PDF

I dette kompetanseprosjektet er målet å lage en oversikt over begreper og definisjoner fra sykefraværslitteraturen, for så å presentere dette på en oversiktlig måte gjennom en ordliste for alle som jobber innen temafeltet.

Sykefravær er et komplekst fenomen som involverer flere aktører og arenaer. Å beskrive og forstå sykmeldtes situasjon, for dermed å kunne løse både helseproblemet og fraværsproblemet, stiller derfor høye krav til det begrepsapparatet de som skal følge opp har tilgjengelig.

Dialog er videre avgjørende i sykefraværsoppfølging, og forutsetter at aktørene forstår hverandre. I dag ser man imidlertid at begreper som brukes når man beskriver helse- og funksjonsproblemer, delvis brukes inkonsistent, og mange lokale varianter brukes for å beskrive det samme fenomenet. I tillegg ser man store variasjoner i begrepsbruk fra land til land, til og med i den internasjonale litteraturen. Denne forskjellen i språkbruk kan føre til kommunikasjonsbarrierer, misforståelser og redusert kvalitet på tilbudet til den sykmeldte.

Et av mange eksempler er mangelen på konsensus rundt varigheten på langtidssykevær. I litteraturen kan man se at langtidsfravær blir definert som 3-4 uker i noen studier, åtte uker eller mer i andre studier, mens andre igjen mener at kun fravær over 90 dager kan kalles langtidsfravær. Denne mangelen på konsensus gjør det vanskelig å generalisere studier som bruker begrepet langtidsfravær.

Å arbeide med sykefraværsoppfølging, både i politikk og praksis, kan oppleves som krevende uten et mer felles definert språk. For at praksis og forskning på sykefravær og inkludering i arbeidslivet skal utvikle seg videre, er derved tilgangen til terminologi og felles forståelse av begreper essensielt- god og presis terminologi er en forutsetning for dialog og samarbeid.

Les versjon 1 av ordboken her.