Kortinfo:
Periode: 2014-2018
Prosjekttype:

Kompetanseprosjekt

Partnere:

Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Stavanger

Personer:

Lisebet Skeie Skarpaas, Randi Wågø Aas, Ellen Ramvi, Lise Haveraaen, Milada C. Småstuen, John Erik Berg, Lise Løvereide

Produkter & tjenester: Kunnskapsoppsummering (2017), Minikurs (2017), Kunnskapsportal (2018), Kvalifiseringsprogram (2018)

I dette kompetanseprosjektet skal vi gi en oversikt over den internasjonale litteraturen om koordinering av tilbakeføringsprosesser for sykmeldte. Videre skal vi undersøke ulike modeller for koordinering, og se om det å ha en koordinator har sammenheng med tilbakeføringshastighet. Basert på dette skal vi utvikle et kvalifiseringsprogram for koordinatorer i Norge, og gjøre forskningen tilgjengelig i en kunnskapsportal.

Innen arbeidsrettet rehabilitering er koordinering mellom hovedaktørene arbeidsplassen, helsetjenesten og Nav en viktig prediktor for hvor raskt sykmeldte arbeidstakere kommer tilbake til jobb. En av mange forklaringer på dette kan være at utveksling av kunnskap mellom aktører i helse- og sosialsystemet opp mot arbeidsplassen har vist å ha en innvirkning på tilbakeføringen. Videre er det å ha en kvalifisert koordinator i tilbakeføringsprosessen, noe som øker sjansen for å lykkes med å komme tilbake i jobb. Dette vet vi fra internasjonal forskning. Samtidig har vi per i dag lite kunnskap om hvordan aktører samhandler og koordinerer i tilbakeføringsprosesser i Norge.

Det kan synes som at det er stor enighet om at det bør foregå mer samhandling mellom aktørene ved oppfølging av sykmeldte i Norge i dag. Dette synet har også støtte i internasjonal forskningslitteratur, hvor kunnskapsoppsummeringer på tilbakeføring til arbeidslivet nettopp holder frem at koordinering er sentralt for å lykkes.

I enkelte land hvor man lenge har jobbet målrettet med tilbakeføring til arbeidslivet og hatt et tydelig fokus på å hindre langtidsfravær og uførhet, som Canada, Australia og Tyskland, har man utviklet videreutdanning som koordinator for tilbakeføringsprosesser (RTW-coordinator). I en slik rolle trenger man flere ulike ferdigheter, kompetanse og erfaring, da man skal samhandle og koordinere en kompleks prosess i et felt med mange aktører.

De siste årene har det vært mer fokus på tilbakeføring av sykmeldte i Norge, med blant annet satsningen på Inkluderende Arbeidsliv (IA) og Raskere tilbake ordningen. Det har blitt utviklet en rekke nye tilbud innen NAV og helsevesenet som har til hensikt å redusere sykefraværet og forhindre uførhet. Det er derfor viktig å studere modeller for koordinering, og se hva som fremmer og hemmer tilbakeføring, slik at vi videre kan utvikle satsningen og tilbudene i en kunnskapsbasert retning, til det beste for de sykmeldte, arbeidsgiverne og samfunnet forøvrig.

Se filmen «Hva er god oppfølging av sykmeldte?».

Les publikasjonen fra prosjektet «Maximizing work integration in job placement of individuals facing mental health problems: Supervisor experiences.»