Kortinfo:
Periode: 2017-2019
Prosjekttype:

Kompetanseprosjekt

Partnere:

Norges Forskningsråd, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Personer:

Lise Haveraaen, Randi W. Aas, Helge Holgersen, Lisebet Skeie Skarpaas.

Produkter & tjenester: Kunnskapsportal (2018). Mini- og online-kurs (2018)

I dette kompetanseprosjektet vil vi bruke stressteorier hentet fra arbeidslivet for å belyse frafallsproblematikken i skolen. Blant arbeidstakere har man sett at høye arbeidskrav og lite opplevd kontroll kan påvirke helse og arbeidsdeltakelse – kan de samme faktorene også påvirke ungdommers funksjonsnivå og deltakelse i skolen? Vi skal videre se på tiltak som er utviklet for å fremme funksjon og deltakelse i skolen og hvorvidt disse har vist effekt på frafall. Basert på denne kunnskapen skal vi utvikle et minikurs og et online-kurs for personer som jobber med ungdom, samt en kunnskapsportal slik at alle kan ha tilgang til forskningsresultatene.

Frafall fra skolen og manglende integrering i arbeidslivet er et problem i de fleste vestlige land i dag. En rapport fra 2014 fant at hver femte nordmann mellom 18 og 30 år verken er i utdanning, arbeid eller arbeidstrening. Kun 57% av norske elever fullfører videregående opplæring på normert tid (i løpet av tre år), og hver tredje elev har ikke fullført skolegangen fem år etter at de startet. Dette er de svakeste resultatene blant alle OECD-landene vi sammenligner oss med.

Det å avslutte skolegangen før man har fullført og bestått, kan ha store sosiale-, helsemessige og økonomiske konsekvenser. Studier har vist at tidlig avsluttet skolegang kan føre til redusert fysisk og psykisk helse, og frafall er forbundet med arbeidsledighet og økt sannsynlighet for uføretrygd. De samfunnsmessige kostnadene knyttet til frafall er estimert til 5 milliarder kroner per kohort.

 

Delprosjekter i frafalls-prosjektet

I Kunnskapsoppsummering

Studie I vil bestå av en systematisk kunnskapsoppsummering av intervensjoner og tiltak rettet mot helse og funksjon og frafall i skolen, blant barn og unge i alderen 13-18 år. Oppsummeringen vil inkludere både eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle studier, med helse/funksjon og skolefrafall som utfallsvariabler. Hensikten er å få en oversikt over hvilke intervensjoner som finnes, hva disse innebærer, og hvorvidt de er effektive ihht å bedre helse/funksjon og fremme skoledeltakelse/hindre frafall.

II Kohortstudie

I kohortstudien vil kjente stressteorier hentet fra arbeidslivet bli brukt for å belyse frafallsproblematikken. Blant arbeidstakere har man sett at det psykososiale arbeidsmiljøet kan påvirke helse og arbeidsdeltakelse. Det er for eksempel funnet at høye arbeidskrav kan øke sannsynligheten for å bli sykemeldt, redusere sannsynligheten for tilbakeføring til arbeid etter sykefravær og øke sannsynligheten for å bli uføretrygdet. Effekten synes å være ekstra stor hvis de høye kravene er kombinert med liten grad av beslutningskontroll og lite sosial støtte. Kravene elever møter i sin skolehverdag kan på mange måter gjenspeile de kravene voksne møter i arbeidslivet. Det er derfor mulig at elever reagerer på slike krav på lik måte som det voksne gjør i møtet med høye arbeidskrav. Når elever over tid opplever at kravene de møter i skolen overgår deres kapasitet til å gjennomføre arbeidet, kan dette resultere i fysisk og/eller psykisk funksjonsnedsettelse og tidlig avsluttet skolegang. Studien vil bli gjennomført som en spørreundersøkelse blant elever i videregående skole. Formålet er å undersøke hvorvidt det er en sammenheng mellom stress, mestringsstrategier og frafall fra skolen.

III Kunnskapstranslasjonsprosjekt

Studie III er designet som et kunnskapstranslasjonsprosjekt, basert på Graham (2006) sin tolkning av oversettelsesprosessen i kunnskap-til-handling-rammeverket. Prosjektet vil innebære tre oversettelsesprosesser: (1) en systematisk kunnskapsoppsummering av intervensjoner rettet mot helse og funksjon blant barn og unge i forhold til skolefrafall (studie I) (2) forskningskommunikasjon og -formidling tilpasset målgruppen, og (3) en innovasjonsprosess der et minikurs, et online-kurs og en kunnskapsportal vil bli utviklet. Målgruppen vil være lærere, skolehelsepersonell og politikere/beslutningstakere.