Kortinfo:
Periode: 2013-2020
Prosjekttype:

Kompetanseprosjekt.

Partnere:

Helsedirektoratet, Universitet i Stavanger, KoRus Vest Stavanger, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitet i Oslo, KORFOR ved Stavanger Universitetssykehus, Folkehelseinstituttet, Veije University, Amsterdam, Karolinska Institutet.

Personer:

Mikkel Magnus Thørrisen, Randi Wågø Aas, Lise Haveraaen, Lisebet Skeie Skarpaas, Hildegunn Sagvaag, Ingvild Kjeken, Åsa Sjøgren, Silje Lill Rimstad, Willy Pedersen, Håvar Brendryen, Jens Christopher Skogen, Maurits van Tulder, Willem van Mechelen, Irene Jensen, Helen Ripper, Allard van der Beek, Kristin Nordaune, Unnur Sigurdardottir, Ditte Staldgaard, Malin Tangen, Sunniva Nordskog.

Produkter & tjenester: Gratiskurs (2017). Kvalifiseringsprogram (2017-2018). Kunnskapsportal (2018).

I dette kompetanseprosjektet, som er knyttet til forskningsprosjektet WIRUS ved Universitet i Stavanger, skal vi få oversikt over hva forskning har vist om sammenhengen mellom alkoholkonsum, sykefravær og sykenærvær. Vi skal videre se på hvilke tiltak som er utviklet for målgruppen og hvilke som har vist effekt. Basert på dette skal vi utvikle og teste et kvalifiseringsprogram for bedriftshelsepersonell og andre som har behov for forskningsbasert kunnskap om alkohol, sykefravær og sykenærvær. Det vil også bli utviklet et gratiskurs for å spre forskningen, samt en kunnskapsportal slik at alle kan ha tilgang til forskningsresultatene.  

Mens unge drikker mindre enn før, drikker voksne mer. Tidligere studier har vist at 95 prosent av norske arbeidstakere drikker alkohol, og at rundt halvparten av det totale alkoholforbruket er knyttet til jobb-relaterte situasjoner. Imidlertid er studiene gamle og arbeidslivet har endret seg betydelig siden disse studiene ble gjennomført. Det er derved behov for å sammenstille nyere forskning.

Sykefravær hos én ansatt koster bedriften cirka 13.000 kroner per uke. Kostnadene som skyldes alkoholkonsum i tilknytning til arbeidslivet i Norge er estimert til 18 milliarder årlig. En del forskning antyder også at sykenærvær medfører tilsvarende kostnader i tap av produktivitet.

Studier viser en sammenheng mellom alkoholkonsum blant ansatte og sykefraværsnivået i bedriften. Spesielt synes høyere alkoholkonsum å bidra til mer korttidsfravær, og noen studier viser at over halvparten av endagsfraværet skyldes alkoholbruk. Noen studier indikerer også en sammenheng mellom alkoholkonsum og sykenærvær (å være på jobb uten å kunne bidra som man normalt gjør).

Flere nye tiltak for å redusere alkoholkonsumet er utviklet de senere årene. Disse tilbys i noen grad i tilknytning til arbeidsplassen, og retter seg mot arbeidstakere som drikker mer enn det WHO anbefaler. Imidlertid er det ulike oppfatninger om hvilke tiltak som bør tilbys, og om det er fastlegen, bedriftshelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten som bør identifisere denne gruppen og tilby de relevante tiltak. Det er derfor viktig å få oversikt over hva den samlede forskningen egentlig har vist, blant annet i form av hvilke tiltak det er som viser effekter på redusert alkoholkonsum og arbeidsdeltagelse. Det er også viktig å få bedre oversikt over hva vi ikke vet.

Les mer om WIRUS-prosjektet.

Trykk her for å få en oversikt over publikasjoner fra WIRUS-prosjektet.