Relatert informasjon

Presenters ambisjon kan summeres opp i slagordet «Making Sense of Science». Presenters konsept er temanøytralt og vil kunne brukes innen flere samfunnsområder. Presenters konsept henter inspirasjon spesielt fra to voksende felt internasjonalt; Knowledge Translation og Implementation Science. 

Knowledge Translation handler om at forskningen må oversettes for å kunne bli brukbar innen de rammer som praksis, politikk og arbeidsliv må forholde seg til. Det er altså ikke gitt at forskning er anvendbar i en ”copy-pasted”-vending. Ofte må den bearbeides for å kunne implementeres og brukes ute i samfunnet der beslutninger tas. Relasjonen mellom partene bør derfor starte før forskningsprosjektene begynner, og dialogen bør være fortløpende gjennom hele prosessen. Derfor argumenterer vi i Presenter for et firepartssamarbeid i arbeidet med å gjøre tjenestene bedre og mer effektive, der følgende bør delta; (1) skole, arbeidsliv og deres organisasjoner, (2) politikk og myndigheter, (3) praksis og (4) forskning/utdanning.

Implementation Science er et nytt forskningsfelt, der det stadig utvikles bedre metoder for å forske på og forstå implementering av kunnskap i praksis og poltikk. Presenter ønsker å være et sentrum for kunnskapstranslasjon og implementering mellom forskning og praksis.

Det første samfunnsområdet vi ønsker å bidra innenfor er forskning relatert til frafall i skole og arbeidsliv. Her kan du lese mer om vårt samfunnsoppdrag #1.