Om innlegget

Skrevet av:
Publisert: 2. mai 2017
Oppdatert: 3. mai 2017
Kategori: Blogg

Samvalg: Hvordan få til informerte helsevalg? Kan helsevaner endres gjennom motiverende samtale?

Foreldres omsorgsevne kan ha stor betydning for barnets videre tilpasning, og påvirke om barnet får et godt liv. En god omsorgsgiver legger til rette for en trygg tilknytning som betyr at barnet vet den voksne er tilgjengelig og gir respons og støtte når barnet har behov for det. Omsorgspersoner som er tilgjengelige, støttende og sensitivt tilstede for barnet sitt, bidrar til at barnet føler seg trygt og kompetent nok til å utforske og håndtere ulike situasjoner. Slik omsorg, støtte og oppfølgning gjennom hele oppveksten er avgjørende for barnets intellektuelle, emosjonelle og sosiale utvikling.

Årsakene til frafall fra videregående skole er sammensatte, og består ofte av en kombinasjon av flere risikofaktorer. Flere studier viser imidlertid at en av de viktigste forklaringene på frafallsproblematikken skyldes vanskelige oppvekst- og hjemmeforhold. Andre forhold, som for eksempel elevens sosioøkonomiske bakgrunn, faglige kunnskapsnivå, og sosiale og relasjonelle forhold på skolen, kan også forklare skolefrafall. Men de fleste av ungdommene som slutter i skolen har i tillegg opplevd utfordringer i relasjon til familie gjennom oppveksten. En del ungdommer som har avbrutt utdanningen forteller om vanskelige hjemmeforhold, som har bidratt til psykiske vansker og manglende evne til å mestre på skolen. Selv oppgir de at psykiske vansker og ensomhet er årsaker til at de ikke klarer å fullføre skolen. Mye tyder på at en oppvekst med vanskelige hjemmeforhold og negative relasjoner til omsorgspersoner eller andre jevnaldrende, kan påvirke utvikling av sosial intelligens. Dette kan videre føre til problemer med å tilpasse seg optimalt i skolen.

Barn trenger å utvikle emosjonelle og sosiale ferdigheter tidlig i livet. De bør lære seg å regulere egne følelser, hvordan de kommer i kontakt med andre, og hvordan de samarbeider og deltar i grupper med andre før de starter i skole og barnehage. Dette er av stor betydning for å etablere gode relasjoner og samarbeid i skolen.

For barn som vokser opp under vanskelige familieforhold, kan foreldreveiledning og foreldrestøtte være et svært sentralt tiltak som et ledd i forebygging av frafall fra videregående skole. Veiledning til foreldre med fokus på samspill og oppdragerstil, grensesetting og omsorg vil kunne bidra til å øke foreldrekompetansen. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten tilbyr foreldreveiledning til alle foreldre og omsorgspersoner. I mange kommuner finnes også andre lavterskeltilbud med foreldreveiledning. Dette er tilgjengelig for både foreldre som opplever utfordringer og vansker i foreldrerollen, og foreldre som ønsker å styrke sin foreldrekompetanse. Også barn og unge med utfordringer knyttet til atferd og utvikling, kan ha nytte av veiledning og oppfølgning. Målet er å bedre barn og unges oppvekstforhold, og at barnet kan styrke sin emosjonelle og sosiale utvikling gjennom opplevelsen av omsorgsfulle, kjærlige og sensitive omsorgspersoner. Slik kan barn og unge oppleve støtte og veiledning til utfordringer de møter sammen med jevnaldrende og i skolen. På bakgrunn av dette kan det påstås at økt foreldrekompetanse er en svært sentral faktor som kan bidra til å forebygge frafall fra videregående skole.

Linda Horne Mæland er helsesøster i ungdomsskolen i Sandnes kommune, og skrev sin masteroppgave i tilknytning til prosjektet unges deltakelse og frafall i skolen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *