Kort om studien:
Publisert år: 2014
Land: Norge
Design: Tversnittundersøkelse
Gruppe: Elever i videregående skole
Alder: 16
Kjønn: Gutter og jenter

Studiens hovedbudskap:

Elever som opplever liten grad av støtte fra lærere har i større grad tanker om å slutte på skolen, sammenlignet med elever som opplever at de har en god relasjon med læreren.

En følelse av ensomhet var den faktoren som ga størst utslag på elevers økte tanker om å slutte.

Aksept fra jevnaldrende og støtte fra venner viste liten sammenheng med intensjonen om å slutte på skolen.

I denne studien av 2045 skoleelever ble det avdekket at sosiale forhold på skolen viser en sammenheng med elevers tanker om å slutte på skolen. De som syns de fikk lite støtte fra lærere og som opplevde ensomhet hadde i større grad tanker om å slutte på skolen.

Hver tredje elev som starter på videregående skole i Norge, har ikke fullført etter fem år. Tidlig frafall fra skolen er et betydelig problem, både for elevene og for samfunnet. Unge som ikke fullfører utdanningen sin har større fare for arbeidsledighet, risikerer å bli avhengig av offentlig støtte, og koster samfunnet store beløp i form av tapte inntekter og økte trygdeutbetalinger. Aller mest gir det unge mennesker en dårlig start på voksenlivet, som lett kan føre med seg andre sosiale problemstillinger.

Det å slutte på skolen før man er ferdig kan sees på som et siste ledd i en prosess der man i over en tid har hatt tanker om å slutte.

Synopsis

I denne studien ble det undersøkt hvilke forhold som kan påvirke elever sine tanker om å slutte på skolen. Studien var gjennomført som en tverrsnittsundersøkelse (med ett måletidspunkt) av 2045 elever i videregående skole fra Sør-Trøndelag.

Elevene ble stilt en rekke spørsmål om kjønn, foreldrenes utdanningsnivå, skoleprestasjoner, støtte fra lærere, og sosial deltakelse med jevnaldrende. Støtte fra lærere handlet om i hvor stor grad elevene får den faglige hjelpen de trenger, og hvorvidt de føler de blir akseptert av læreren. Sosial deltakelse handlet om anerkjennelse blant klassekamerater, vennskap og opplevelse av ensomhet i skolekonteksten. Disse spørsmålene ble deretter sett i sammenheng med elevens intensjon (tanker og ønsker) om å slutte på skolen.

For å måle elevenes intensjon om å slutte på skolen, ble de bedt om å rangere åtte ulike påstander på en skala fra 1 til 5. Påstandene handlet om tanker og vurderinger knyttet til å avslutte skolen, som for eksempel: ”Jeg tenker ofte på å slutte på denne skolen”, ”jeg føler virkelig at jeg kaster bort tiden min på skolen”, ”jeg forstår ikke hva jeg gjør på skolen” og ”jeg tenker ofte på å slutte på skolen på grunn av vedvarende konflikter med lærerne mine”. Elevenes svar på disse påstandene ble lagt sammen til en sumscore som indikerte elevens grad av ønsker om å slutte.

Både kjønn, skoleprestasjoner og foreldrenes utdanningsnivå viste sammenheng med elevenes intensjon om å slutte på skolen: Gutter, elever med lave skoleprestasjoner, og elever med mødre som hadde lavt utdanningsnivå hadde oftere tanker om å slutte.

Den sterkeste sammenhengen ble imidlertid funnet blant elever som følte de fikk lite støtte fra lærere og elever som rapporterte at de ofte følte seg ensomme.

Å få anerkjennelse fra klassekamerater og å ha venner på skolen spilte i liten grad inn.

Kommentar

Spørsmålet denne undersøkelsen stiller er hvilke forhold som kan ha sammenheng med skoleelever sine tanker om å slutte på skolen.

Resultatene viser at lite sosial støtte fra lærere, og det å kjenne seg ensom kan gi en indikasjon på at eleven etter hvert vil slutte på skolen. Forebyggende arbeid mot frafall i skolen kan derved med fordel omhandle å bedre relasjoner i skolen.

Studien avdekker også flere indikasjoner på at en mulig frafallssituasjon kan oppstå. En viktig forebyggingsstrategi kan defor være å systematisk identifisere gutter med lave skoleprestasjoner, elever med tegn på ensomhet og dårlige elev-lærer relasjoner på et tidlig stadium, og tilby disse elevene tiltak.

Det er imidlertid viktig å skille mellom elevers intensjon om å slutte og det å faktisk slutte på skolen. Intensjon om å slutte på skolen er en relativt ny måte å måle problemstillinger knyttet til skoledeltakelse. Sammenhengen mellom intensjon og faktisk frafall har ikke blitt studert inngående. Likevel viser forskningen som er gjennomført om frafall, at det er en sammenheng mellom elevens intensjon og faktiske handling.

Det er også viktig å være oppmerksom på at dette er en studie som kun har ett måletidspunkt. Det gjør derfor at vi bare kan avdekke sammenhenger, og ikke få kunnskap om hva som forårsaker hva. Studier med flere måletidspunkt (longitudinelle studier) er derfor ønsket.

Likevel vil vi, basert på «common sense», si at resultatene fra denne studien er viktige. Og den kan bidra til å sette fokus på områder som vi fra andre studier vet kan ha sammenheng med trivsel, helse og deltagelse blant unge mennesker.

Mange studier viser nettopp at det som er det aller viktigste for å mestre hverdagen er gode og trygge relasjoner.

Trykk her for å lese sammendraget / bestille artikkelen

 Dette er en omtale av:

Per Frostad, Sip Jan Pijl & Per Egil Mjaavatn (2015) Losing all interest in school: social participation as a predictor of the intention to leave upper secondary school early. Scandinavian Journal of Educational Research, 59:1, 110-122

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *