Kort om studien:
Publisert år: 2008
Land: Norge
Design: Kvalitativ case-studie
Gruppe: Langtidssykemeldte og deres nærmeste ledere
Kjønn: Menn og kvinner

Studiens hovedbudskap:

Totalt sett, ble beskyttende, problemløsende og kontaktskapende ledertyper hyppigst trukket fram som viktig.

Mens de sykmeldte oftest beskrev egenskaper knyttet til en oppmuntrende, anerkjennende og beskyttende leder, beskrev lederne oftest egenskaper knyttet til den ansvarliggjørende og problemløsende lederen.

Yngre arbeidstakere ønsker i større grad å bli anerkjent og oppmuntret, mens eldre arbeidstakere i større grad foretrekker problemløsende ledere og ledere som utfordrer dem.

I en kvalitativ studie av lederes rolle i sykefraværsarbeid, ble 30 langtidssykmeldte og deres nærmeste ledere (n = 28) spurt hva de anser som viktige lederegenskaper i en tilbakeføringsprosess. Både de sykmeldte og lederne verdsatte beskyttende, problemløsende og kontaktskapende ledere. Mens de sykmeldte oftest beskrev egenskaper knyttet til en oppmuntrende, anerkjennende og beskyttende leder, beskrev lederne oftest egenskaper knyttet til den ansvarliggjørende og problemløsende lederen.

Ulike ledertyper og -egenskaper kan i stor grad påvirke ansattes helse og velvære, deriblant den ansattes funksjonsevne og sykefraværsnivå. Tidligere forskning har for eksempel vist at sannsynligheten for å bli sykmeldt øker hvis man opplever lite lederstøtte, manglende tiltro til ledelsen, og dårlig ledelse. På den andre siden kan god kommunikasjon og sosial støtte bidra til økt trivsel, og redusere sannsynligheten for langtidsfravær. Ledelse er en av de faktorer som betyr mest for sykefravær, i følge forskning

Lederen spiller derfor en viktig rolle når langtidssykemeldte er i en tilbakeføringsprosess. Etter 2000, har lederen hatt hovedansvaret for å hjelpe sykmeldte tilbake i arbeid og arbeidsplassen har vært hovedarenaen for sykefraværsarbeid. Dette ansvaret stiller høye krav til lederen, og da spesielt lederegenskapene de utøver. Denne nye lederrollen har imidlertid ikke blitt beskrevet eller definert skikkelig, og mange ledere opplever manglende kompetanse og usikkerhet relatert til rollen.

Synopsis

Formålet med denne studien var å undersøke hvilke lederegenskaper sykemeldte og deres ledere opplever som verdifulle i en tilbakeføringsprosess. Lederegenskaper ble definert som kunnskapen, kompetansen, ferdighetene og holdningene lederen viser i løpet av sykefraværsperioden. Sammensetningen av flere lignende lederegenskaper ble omtalt som en ledertype.

Studien var gjennomført som en kvalitativ intervjuundersøkelse av 30 langtidssykemeldte arbeidstakere (ansatte som var sykemeldt i mer enn 8 uker) og deres nærmeste ledere (totalt 28 ledere). Informantene ble rekruttert gjennom arbeidsplassen, og representerte bedrifter fra utdanningssektoren, helsetjenesten, finans- og petroleumsnæringen. Intervjuene ble gjennomført ”face-to-face”, og varte i cirka en time. Alle informantene ble stilt et åpent spørsmål: «Hvilke lederegenskaper anser du som viktig i oppfølgingen av langtidssykemeldte ansatte?». Svarene ble analysert ved hjelp av kvalitativ og kvantitativ innholdsanalyse.

I alt ble 78 unike lederegenskaper identifisert, og disse ble ut fra likhet sorter til 7 ledertyper (se under). Sett over ett, ble den beskyttende, problemløsende og kontaktskapende ledere ofest beskrevet av informantene. Mens de sykmeldte hyppigst beskrev egenskaper knyttet til en oppmuntrende, anerkjennende og beskyttende leder, beskrev lederne oftere egenskaper knyttet til den ansvarliggjørende og problemløsende lederen. Ulike aldersgrupper la også vekt på ulike ting: mens ansatte under 45 år i større grad ønsket å bli anerkjent og oppmuntret, ønsket ansatte over 45 i større grad en problemløsende og utfordrende leder.


Egenskapene som beskriver ledertypene:

Beskytteren: Verner om den ansatte, forstår situasjonen, hjelper til og er inkluderende. Viser innlevelse, medfølelse, er diskret, varm, nær, støttende og vennlig.
Problemløseren: Løsningsorientert og kreativ, og også kompetent og profesjonell. Kan for eksempel endre på arbeidsoppgaver eller på annen måte legge til rette for at den ansatte kan jobbe likevel. Tar ansvar, er fleksibel og gir individuell oppfølging.
Kontaktskaperen: Er god til å etablere kontakt. Tar kontakt med den ansatte for å informere om hva som skjer i bedriften. Er også interessert i hvordan det går med den syke, og er en lyttende og god samtalepartner.
Tillitsskaperen:  Er diskret, forutsigbar, imøtekommende, ærlig og åpen. Opptrer på en måte som inngir tillit og får den sykmeldte til å føle seg trygg.
Anerkjenneren: Opptrer aksepterende, bekreftende og fordomsfritt overfor den sykmeldte. Viser ham eller henne respekt og tiltro.
Oppmuntreren: Er positiv, sjenerøs og glad. Motiverer, inspirerer og er tilgjengelig. Denne ledertypen har humoristisk sans, er rettferdig, tålmodig og oppmuntrende.
Ansvarliggjøreren: Offensiv, fryktløs, utfordrende og direkte. Er ærlig, direkte og ikke redd for å sette grenser eller konfrontere. Gir den sykmeldte utfordringer og ansvar for sin egen situasjon.

Kommentar

Denne studien tar opp spørsmålet rundt hvilke egenskaper sykemeldte og deres ledere anser som verdifull i en tilbakeføringsprosess. Informantene kom fra ulike bransjer, hadde ulikt utdanningsnivå og inkluderte ulike aldersgrupper. Resultatene viser at visse lederegenskaper og -typer er ansett som viktige i en tilbakeføringsprosess, både blant sykmeldte og deres ledere. Studien tar for seg et relativt stort utvalg, med informanter fra ulike jobber og ulike arbeidsmiljø, og resultantene kan derfor gi et godt bilde av hvordan sykemeldte og deres ledere opplever ledelse i sykefraværsprosessen. Hvis man imidlertid ønsker å generalisere resultatene til alle sykmeldte, må dette undersøkes i et representativt utvalg av arbeidstakere. Studien setter likevel søkelys på hva ledere og sykemeldte verdsetter i en fraværssituasjon.

Det er også viktig å huske på at lederegenskapene og -typene som blir beskrevet i studien er egenskaper som er ansett som verdifulle i en tilbakeføringsprosess. Resultatene sier ikke noe om hvorvidt de nevnte egenskapene faktisk bidrar til at de ansatte kommer tilbake i arbeid. For å si noe om hvilke lederegenskaper som kan påvirke tilbakeføring er det derfor viktig å gjøre større kvantitative studier som undersøker sammenhengen mellom lederegenskapene og -typene som er nevnt ovenfor, og sykefravær.

Det er også viktig å poengtere at ledertypene som fremstår i studien er konstruert basert på forskernes fortolkning og teoretiske likheter. Dette gjelder all kvalitativ forskning, og derved kan den være mer egnet til å reise hypoteser enn å beskrive hva som faktisk er verdsatte lederegenskaper. Det er derfor ikke sikkert at disse ledertypene faktisk er distinkte kategorier som kan sees adskilt fra hverandre. Styrken med studien er at analysen er gjort av 2 forskere, uavhengig av hverandre, der det var få uenigheter mellom disse i hvilke egenskaper informantene hadde beskrevet.Dette er en omtale av:

Aas RW, Ellingsen KL, Lindoe P, Moller A. (2008) Leadership qualities in the return to work process: a content analysis. Journal of Occupational Rehabilitation, 2008. 18(4): p. 335-46


Trykk her for å lese hele artikkelen.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *