Kort om studien:
Publisert år: 2011
Land: Sverige
Design: Tidsserier
Gruppe: Varierende arbeidsgrupper
Alder: 16-64
Kjønn: Menn og kvinner

Studiens hovedbudskap:

Studien finner en sammenheng mellom alkoholkonsum, målt i salgstall, og sykefravær på befolkningsnivå.

En svensk tidsseriestudie fra 2011 viser at det er en sammenheng mellom alkoholkonsum, målt i salgstall, og legemeldt langtidssykefravær på befolkningsnivå. 

I Sverige har sykefraværnivået variert betraktelig i perioden 1992-2008. Flere forhold har blitt trukket frem for å forklare denne variasjonen, herunder lovendringer, arbeidsledighetsnivå, reallønnendringer, endringer i arbeidsstyrkens sammensetning, arbeidsmiljøendringer og endringer i alkoholkonsum.

Samtidig som sykefraværnivået varierte i den gitte perioden, økte alkoholkonsumet betraktelig. Tidligere forskning har funnet at alkoholkonsum er assosiert med økt sykefravær, både på individnivå og befolkningsnivå. Forskerne var derfor interessert i å undersøke sammenhengen mellom økningen i alkoholkonsum og økningen i sykefraværstilfeller.

Synopsis

Denne studien tok sikte på å identifisere forhold som har påvirket sykefraværnivået i Sverige i perioden 1992-2008, herunder folk sitt alkoholkonsum. Sykefravær ble målt som antall pågående tilfeller med legemeldt sykefravær med en varighet på 60 dager eller mer.. Alkoholkonsum ble målt gjennom det svenske vinmonopolets (systembolaget) offisielle statistikk på alkoholsalg (antall liter 100 % alkohol delt på antall innbyggere i alderen 16-64 år).

Funnene indikerer at alkoholkonsum er en risikofaktor for langvarig sykefravær på befolkningsnivå. Både for menn og kvinner stod økt alkoholkonsum (målt som økt alkoholsalg) i sammenheng med antall pågående tilfeller med langtidssykefravær. Forskerne estimerte at en månedlig salgsøkning på 1 dl 100% ren alkohol medførte en økning i antall tilfeller med langtidsfravær med 2-2,5 pr. 10.000 innbyggere. Med andre ord: en økning i alkoholsalg sto i klar sammenheng med antall aktive tilfeller med legemeldt langtidssykefravær, både blant menn og kvinner.

Studien fant for øvrig liten, eller ingen sammenheng mellom arbeidsstyrkens sammensetning, arbeidsdeltakelse og endringer i sykefravær. Imidlertid forelå det en negativ assosiasjon mellom sykefravær og reallønn.

Kommentar

Formålet med studien var å undersøke hvilke forhold som kan ha påvirket økningen i sykefravær i Sverige, i perioden 1992-2008. Studien ble gjennomført som en tidsseriestudie, basert på aggregerte data – dvs. at dataene fra én tidsperiode ble slått sammen for å gjelde en større tidsperiode enn det som ble målt. Slik aggregering av data, kan gjøre det vanskelig å trekke konklusjoner om årsaker og virkninger. I realiteten kan det også finnes årsaksfaktorer som ikke ble identifisert i studien og som det dermed ikke er kontrollert for. Det er også en begrensning at dataene ikke er innhentet på individnivå. Dermed har det ikke vært mulig å analysere den enkeltes alkoholkonsum og sykefravær i direkte sammenheng.

Studien preges i noen grad av målesvakheter som følge av at målet på alkoholkonsum var basert på alkoholsalg hos vinmonopolet, og inkluderte ikke alkohol kjøpt i utland eller annet uregistrert konsum (f.eks. egenprodusert). I tillegg skal man være forsiktig med å sammenstille alkoholsalg med faktisk konsum, selv om økt salg kan være en indikasjon på økt konsum. Studien fremstår likevel med klare styrker, eksempelvis knyttet til at analysene er basert på lange tidsserier av sammenliknbare sykefraværsdata og at sykefravær ble målt objektivt i form av data innhentet fra myndighetene. Studien anvendte et bredt spekter av forklarende variabler og den omfattet hele den svenske befolkningen og inkluderte alle sykefraværsperioder som oversteg 59 dager.

 Dette er en omtale av:

Lidwall, U., & Marklund, S. (2011). Trends in long-term sickness absence in Sweden 1992-2008: The role of economic conditions, legislation, demography, work environment and alcohol consumption. International Journal of Social Welfare, 20(2), 167-179.


Trykk her for å lese hele artikkelen.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *