Alkohol har en naturlig plass i de fleste menneskers liv, og så mange som 95 prosent av norske arbeidstakere drikker alkohol. Samtidig som at alkoholkonsumet blant unge er redusert, har det vært en betydelig vekst i konsumet blant voksne. WIRUS er et forskningsprosjekt som utføres av Universitet i Stavanger, i samarbeid med andre miljøer, inkludert Presenter-Making Sense of Science. Her vil vi gi en kort beskrivelse av prosjektet.

Studier som har undersøkt alkoholkonsum blant arbeidstakere antyder at mellom 10 og 35 % av ansatte kan karakteriseres som risikodrikkere, dvs. at de har et alkoholforbruk som på sikt kan medføre skadevirkninger og/eller utvikle seg til avhengighet. Forskning har også vist at alkohol er assosiert med sykefravær og sykenærvær (redusert produktivitet som følge av alkoholinntak).

Majoriteten av den voksne befolkningen er i arbeid. Arbeidsplassen kan således være en hensiktsmessig arena for forebyggende arbeid og tidlig intervensjon med hensyn til alkoholrelaterte utfordringer. Bruk av arbeidsplassbaserte intervensjoner har vist lovende resultater hva gjelder forebygging av alkoholrelatert sykefravær og sykenærvær.

Klikk her for å få en oversikt over publikasjoner i Wirus-prosjektet.

Formålet med WIRUS-prosjektet er å bidra til ny kunnskap om positive og negative sider ved alkoholbruk, sammenstille relevant forskningsbasert kunnskap på området, teste effekten av intervensjoner på arbeidsplassen, produsere kunnskap om implementering av arbeidsplassbaserte intervensjoner, vurdere kostnader av intervensjoner opp mot effekt/nytte, og produsere kunnskap om drikkekultur i norske bedrifter.

WIRUS-prosjektet fokuserer på ansatte som kan betegnes som risikodrikkere, dvs. ansatte som drikker mer alkohol enn hva Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler, men uten å ha utviklet alvorlige skadevirkninger eller avhengighet. Prosjektet består av fem studier som til sammen tar sikte på å legge til rette for nasjonal implementering av arbeidsplassbaserte intervensjoner for ansatte med risikofylt alkoholkonsum i regi av bedriftshelsetjenesten:

  • En kunnskapsoppsummering som sammenfatter nasjonal og internasjonal forskningslitteratur om sammenhengen mellom alkoholkonsum og sykenærvær.
  • En randomisert kontrollert studie (RCT) som tester effekten av to ulike intervensjoner sammenliknet med en kontrollgruppe. Omkring 10.000 norske ansatte fra ulike bedrifter, bransjer og sektorer gjennomgår alkoholscreening ved bruk av Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT, utviklet av WHO) for å identifisere risikodrikkere. Ansatte med risikofylt alkoholkonsum randomiseres til tre grupper: (a) en samtalebasert MI-intervensjon, (b) en internettbasert intervensjon, eller (c) en kontroll gruppe (som ikke får noen intervensjon). En oppfølgingsstudie vil bli gjort etter seks måneder. Primære utfallsmål vil være alkoholkonsum, sykefravær og sykenærvær.
  • En kulturstudie som undersøker hvilke situasjoner alkohol inngår i arbeidslivet og hvordan disse påvirker alkoholkultur på gruppenivå og hvordan de påvirker alkoholforventninger og alkoholnormer på individnivå. I Kulturstudien kartlegges det også om implementeringen av tiltak endrer bedrifters drikkepolicy og drikkekultur.
  • En kost-nyttestudie som vurderer nytte og kostnadseffektivitet av tiltakene.
  • En implementeringsstudie bestående av: (a) en prosessevaluering av RCT-studien, (b) en kontekstkartleggingsstudie som skal undersøke dagens praksis i bedriftshelsetjenesten og mulige barrierer mot effektiv implementering, (c) utvikling av et online kvalifiseringskurs for bedriftshelsepersonell, og (d) en oppfølgingsstudie som evaluerer virkningen av kvalifiseringskurset.

WIRUS-prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og Universitetet i Stavanger har det faglige ansvaret. Samarbeidende institusjoner inkluderer Presenter – Making Sense of Science, Høgskolen i Oslo og Akershus, KoRus Vest Stavanger, SERAF, Universitetet i Oslo, KORFOR ved Stavanger Universitetssykehus, Folkehelseinstituttet, Karolinska Institutet i Stockholm og Veije University i Amsterdam.

Prosjektteamet består av Randi Wågø Aas (prosjektleder, forskningsprosjektet) og Åsa Sjøgren (prosjektleder, rekruttering og opplæring av bedriftshelsetjenesten), Hildegunn Sagvaag, DrPH, Lise Haveraaen, MSc, Lisebet Skeie Skarpaas, MSc, Mikkel Thørrisen, Mphil, Håvar Brendryen, PhD, Jens C. Skogen, PhD, Willy Pedersen, Prof./PhD, Silje Lill Rimstad, MSc, samt Unnur Osk Sigurdadottir, Kristin Nordaune og Ditte Staldgaard (masterstudenter).

Les mer om Wirus på Universitetet i Stavanger sine sider.

Les mer om Wirus på publiseringsbasen Cristin (det er ikke fulltekst til publikasjoner der, da bør du bruke lenken «klikk her» over).