Prosjekter Arkiver - Presenter

Blogg

Kognitiv funksjon kan bedres ved trening!

Av : June Ullevoldsæter Lystad | Publisert: 16. jan 2018

Et meningsfylt innhold i hverdagen er like viktig for personer med en psykoselidelse som for andre. Deltakelse i arbeidslivet er en sentral verdi i samfunnet og er med på å fremme opplevelse av mestring og felleskap. Kognitive vansker kan være en barriere for arbeidsdeltagelse.

Les mer >>

Digitale fortellinger som forskningsformidling?

Av : Grete Jamissen | Publisert: 30. nov 2017

De siste årene har det vært et økende fokus på digitaliserte medier og en fornyet interesse for den narrative, eller fortellende, tilnærmingen til kunnskap. Kan korte forskerfortellinger være et ledd i forskningsformidling og kunnskapstranslasjon?

Les mer >>

Jobbmestrende oppfølging ved schizofreni

Av : Helen Bull | Publisert: 24. okt 2017

Å delta i arbeidslivet er identitetsskapende, det innebærer sosial inkludering, bedre økonomi og økt livskvalitet. Derfor er arbeid også viktig for personer med schizofreni.

Les mer >>

Arbeid + Helse = Suksess

Av : Silje Reme | Publisert: 01. sep 2017

Det har ikke vært vanlig å integrere arbeidsrehabilitering og helsetilbud. Bør arbeid vurderes som en del av behandlingen, og ikke kun som et endepunkt etter endt behandling?

Les mer >>

Samvalg: Hvordan få til informerte helsevalg?

Av : Jürgen Kasper | Publisert: 15. jun 2017

Se for deg at du har blitt syk, men at det heldigvis finnes behandling. Det finnes faktisk flere ulike behandlinger, med hver sine fordeler og ulemper. Hvordan oversette kunnskap fra medisinsk forskning om behandlingene, for at du skal kunne ta beslutninger om hva som er best for deg?

Les mer >>

Kan økt foreldrekompetanse bidra til å forebygge frafall fra videregående skole?

Av : Linda Horne Mæland | Publisert: 02. mai 2017

Foreldres omsorgsevne kan ha stor betydning for barns videre utvikling og tilpasning. En del ungdom som slutter på skolen rapporterer om vanskelige oppvekst- og familieforhold, som har bidratt til psykiske vansker og manglende evne til å mestre på skolen. Kan foreldreveiledning være et ledd i forebygging av frafall fra videregående skole?

Les mer >>

Kan helsevaner endres gjennom motiverende samtale?

Av : Silje Lill Rimstad | Publisert: 21. mar 2017

Mange av oss vil i løpet av livet oppleve utfordringer knyttet til helse og levevaner. Måten vi lever livet og de vanene vi tilegner oss kan noen ganger skape utfordringer for egen helse og velvære. Men hvordan kan vi på best mulig måte hjelpe mennesker til å endre usunne helsevaner?

Les mer >>

Vanlige misoppfatninger om statistikk

Av : Silje Bringsrud Fekjær | Publisert: 20. jan 2017

Statistikk er noe de fleste av oss må forholde oss til i hverdagen og yrkeslivet. Lærer du deg å unngå disse vanlige misforståelsene om statistikk skjønner du litt mer av samfunnet rundt deg.

Les mer >>

Å vite eller ikke vite?

Av : Lisebet Skeie Skarpaas | Publisert: 29. des 2016

Ledere som følger opp ansatte med psykiske problemer kan oppleve dilemmaer ved hvor mye man må eller ønsker å vite om situasjonen. Hvordan kan ledere best møte unge med psykiske helseproblemer for å inkludere dem på arbeidsplassen?

Les mer >>

Bruk kunnskapen!

Av : Lisebet Skeie Skarpaas | Publisert: 28. nov 2016

Samfunnet blir stadig mer opptatt av at kunnskap fra forskning må tas i bruk. Nav konferansen 2016 bar tittelen «Bruk kunnskapen!», og belyste utfordringer og mulige løsninger for å bygge nye og bedre broer mellom forskning og praksis.

Les mer >>