Making Sense of Science

Presenter ønsker å gjøre forskningsresultater
mer relevante og tilgjengelige for samfunnet.

Forskning


Kan helsefremmende skoler påvirke elevers helseatferd og skoleprestasjoner?

En kunnskapsoppsummering som undersøkte effekten av helsefremmende skoler fant at en helhetlig helsefremmende tilnærming, hvor pensum, skolemiljøet og lokalsamfunnet er en del av det helsefremmende arbeidet, kan til en viss grad påvirke elevers helsevaner og -atferd, akademiske prestasjoner og frafall fra skolen.

Les mer >>


Hva kan vi forvente når nye tjenestetilbud blir implementert i praksis?

I denne tversnittstudien var målet å undersøke hvordan et nytt tilbakeføringstilbud for personer med ervervet hjerneskade endret seg i løpet av de første årene etter oppstart. Resultatene tyder på endringer i form av et mer tids- og ressurseffektivt program, med en mer definert målgruppe.

Les mer >>


Lederes erfaringer med inkludering av unge med psykiske helseproblemer

Denne studien belyser 15 lederes erfaringer knyttet til å ha unge med psykiske helseproblemer i arbeidspraksis i bedriften. Lederne beskrev en rekke motivasjonsutfordringer og utfordringer knyttet til kontinuitet i prosessen. Erfaringer med relasjonelle dilemma kom også fram.

Les mer >>

SE MER >>

Presenter-prosjekter


Ordbok om sykefravær og deltakelse (Sickness absence dictionary)

Dialog er avgjørende i sykefraværsoppfølging, og forutsetter at aktørene forstår hverandre. I dette kompetanseprosjektet er målet å lage en ordliste som samler begreper og definisjoner fra sykefraværslitteraturen.

Les mer >>


Unges deltakelse og frafall fra arbeidslivet

Andelen unge som mottar uføreytelser har økt drastisk de siste 20 årene. Mer enn 10.000 unge i aldersgruppen 18-29 er uføremottakere; mye tyder på at denne andelen vil øke de neste årene. Hva er årsaken til denne økningen? Og hva kan vi gjøre for å forebygge utviklingen?

Les mer >>


Unges deltakelse og frafall i skolen

Hver tredje elev som starter på videregående opplæring har ikke fullført innen fem år. I dette kompetanseprosjektet søker vi å finne ulike forklaringsmodeller for å forstå frafall fra videregående skole bedre.

Les mer >>


Kan teorier fra arbeidslivet forklare frafall i skolen?

Hver tredje elev som starter på videregående opplæring har ikke fullført innen fem år. I dette kompetanseprosjektet vil vi bruke stressteorier hentet fra arbeidslivet for å belyse frafallsproblematikken i skolen.

Les mer >>


Raskere tilbake – tiltaksprogrammer for sykemeldte

I dette kompetanseprosjektet søker vi å avdekke hva Raskere tilbake-tilbudene består av, tilbudenes effekt og nytteverdi, samt hvilke faktorer som påvirker hvor raskt sykmeldte som deltar i et Raskere tilbake-tilbud kommer tilbake i arbeid.

Les mer >>


Koordinering av tilbakeføringsprosesser

Koordinering mellom arbeidsplassen, helsetjenesten og Nav er en viktig prediktor for hvor raskt sykmeldte kommer tilbake til jobb. I dette prosjektet undersøker vi ulike modeller for koordinering, og om det å ha en koordinator har sammenheng med tilbakeføringshastighet.

Les mer >>


Tilbakeføring til arbeid etter hjerneskade

Omtrent 8000 norkse arbeidstakere rammes av ervervet hjerneskade hvert år. I dette kompetanseprosjektet søker vi å avdekke forhold som kan bidra til at personer med slike skader kan delta i arbeidslivet, i et omfang som oppleves riktig for den enkelte.

Les mer >>


Alkohol, sykefravær og sykenærvær

Ny norsk forskning viser at omlag 15 prosent av arbeidstakere drikker mer enn det verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler. I dette prosjektet skaffer vi oversikt over hva forskning har vist om alkoholkonsumets påvirkning på sykefravær og sykenærvær.

Les mer >>

SE MER >>

Presenter-Akademiet

Sorter etter:

Dato

Dato

Publisert

Minikurs: Lær arbeidsplassvurdering til sykmeldte på 1-2-3Året rundt
23mai10:00Minikurs: Lær kunnskapstranslasjon på 1-2-310:00
2jun09:00- 12:00Innovasjonsverksted: Tilbud for sykmeldte/personer på AAP (Trondheim)09:00 - 12:00 PST
5sep10:00Onlinekurs: Lær Kunnskapstranslasjon10:00
12sep10:00Onlinekurs: Lær abeidsplassvurderinger10:00
21sep12:00- 16:00Innovasjonsverksted: Nytt rusforebyggingsverktøy12:00 - 16:00
7nov10:00Onlinekurs: Bli Kunnskapsmegler (Knowledge broker)10:00

Blogg

Kan økt foreldrekompetanse bidra til å forebygge frafall fra videregående skole?

Av : Linda Horne Mæland | Publisert: 02. mai 2017

Foreldres omsorgsevne kan ha stor betydning for barns videre utvikling og tilpasning. En del ungdom som slutter på skolen rapporterer om vanskelige oppvekst- og familieforhold, som har bidratt til psykiske vansker og manglende evne til å mestre på skolen. Kan foreldreveiledning være et ledd i forebygging av frafall fra videregående skole?

Les mer >>

Kan helsevaner endres gjennom motiverende samtale?

Av : Silje Lill Rimstad | Publisert: 21. mar 2017

Mange av oss vil i løpet av livet oppleve utfordringer knyttet til helse og levevaner. Måten vi lever livet og de vanene vi tilegner oss kan noen ganger skape utfordringer for egen helse og velvære. Men hvordan kan vi på best mulig måte hjelpe mennesker til å endre usunne helsevaner?

Les mer >>

Vanlige misoppfatninger om statistikk

Av : Silje Bringsrud Fekjær | Publisert: 20. jan 2017

Statistikk er noe de fleste av oss må forholde oss til i hverdagen og yrkeslivet. Lærer du deg å unngå disse vanlige misforståelsene om statistikk skjønner du litt mer av samfunnet rundt deg.

Les mer >>

Å vite eller ikke vite?

Av : Lisebet Skeie Skarpaas | Publisert: 29. des 2016

Ledere som følger opp ansatte med psykiske problemer kan oppleve dilemmaer ved hvor mye man må eller ønsker å vite om situasjonen. Hvordan kan ledere best møte unge med psykiske helseproblemer for å inkludere dem på arbeidsplassen?

Les mer >>

Bruk kunnskapen!

Av : Lisebet Skeie Skarpaas | Publisert: 28. nov 2016

Samfunnet blir stadig mer opptatt av at kunnskap fra forskning må tas i bruk. Nav konferansen 2016 bar tittelen «Bruk kunnskapen!», og belyste utfordringer og mulige løsninger for å bygge nye og bedre broer mellom forskning og praksis.

Les mer >>

Kompetansekravet i tilbudet til sykmeldte

Av : Randi Wågø Aas | Publisert: 01. sep 2015

Siden 2008 har mer enn 200 tilbud til sykmeldte vært driftet gjennom ordningen Raskere tilbake. I en ekspertstudie deltok 600 eksperter på sykefraværsarbeid. De krever et kompetanseløft i tilbudet til sykmeldte.

Les mer >>

Hva er kunnskapstranslasjon?

Av : Randi Wågø Aas | Publisert: 31. aug 2015

På 90-tallet trodde vi at det var nok å kurse folk sånn at de ble “evidensbaserte”. Bare de fikk lært litt mer om forskning kunne de ta de «riktige» beslutningene og velge de beste tiltakene. I dag vet vi bedre.

Les mer >>

Næringslivspartnere